Регистрация

За улеснение използвайте вашия Facebook акаунт, за да се регистрирате:

или

Попълнете полетата, за да се регистрирате. Полетата отбелязани със звезда "*" са задължителни за попълване!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи разпоредби

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт: www.emusic.bg (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн - магазина.

Страни по тези Общи условия: 1) „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, българско търговско дружество, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ап. 13, ЕИК: BG200735728, наричано по-нататък „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“, и

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

Лица, ненавършили 14 години, или на възраст между 14 и 18 години, но без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни, но недееспособни физически лица, нямат право да използват онлайн - магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и дееспособен за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

Приемане на Общите условия. Промени

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн - магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн - магазина.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени преди този момент.

Поверителност

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД е администратор на лични данни по см. на Закона за защита на личните данни. Събираната лична информация за потребителя се използва съобразно политиката за защита на лични данни на ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН ЕООД. С приемане на тези общи условия Потребителят дава своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД или упълномощени от дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други, незабранени от действащото законодателство цели, съобразно политиката за защита на личните данни.

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на www.emusic.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на Потребители, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки Потребител може да деактивира даденото съгласие чрез кликване на съответния бутон.

Интелектуална собственост

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД и/или негови партньори, лицензодатели и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговските наименования „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, Warner Music, Putumayo World Music,на логата символите и изображенията на тези фирми, и на останалите търговски марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, възпроизвеждана разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или по друг начин. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение, което води до наказателна, административнонаказателна и/или гражданска отговорност за нарушителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или сродни на авторското права, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за използване или разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД стоки или услуги, защитени от Закона за авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител, без никакво въздействие от страна на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта.

2) „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

3) „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

4) „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

Поведение на Потребителя

Потребителят няма право да използва Сайта, за да:

а) извършва каквото и да е действие, което нарушава право върху интелектуална собственост на Дружеството или трето лице;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта;

в) публикува, изпраща или използва по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани рекламни съобщения (junk mail, spam) или материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

г) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или да нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите на Сайта, както и да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта;

д) изпраща или предава по друг начин съдържание, което е незаконно, неморално, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

е) събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да редактира и премахва информация или съдържание, предоставени от Потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

ПОКУПКА НА СТОКИ ОТ САЙТА

Чрез Сайта „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД предлага на Потребителите оферти за покупка от онлайн магазина на носители с музикални звуко- и видеозаписи чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходимо предоставяне на информация от Потребителя. Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни, в противен случай доставката няма да бъде извършена по вина на Потребителя. Задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*).

Потребителят носи изцяло отговорността за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да публикува имена, характеристики и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) самата стока е носител на информация на английски език;

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта, която включва данни за:

- получателя на стоката;

- мястото на доставка;

- наименование и номер на поръчания артикул;

- брой на поръчаната стока;

- цена на поръчаната стока;

- начин на плащане.

Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и Политиката за защита на личните данни и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. С подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД изпраща без неоправдано забавяне имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта са посочени в български лева и включват ДДС.

В случай че стоката има няколко модификации, на Сайта са посочени цените за всяка от модификациите.

Обичайно модификациите могат да бъдат:

CD – аудио компактдиск, стандартна версия на албума за територията на целия свят.

Vinyl – грамофонна плоча, стандартна версия на албума за територията на целия свят.

DVD – дигитален видео диск, стандартна версия на албума за територията на целия свят.

Multipack – продуктът съдържа различни музикални носители.

В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начина на доставка.

На страницата на всеки артикул има препратка към информацията за цената на доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал.2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП.

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

Плащане чрез наложен платеж: Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва на куриера в момента на доставката на пратката. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, освен ако „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не е посочил изрично, че дадена стока е с безплатна доставка.

Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта): За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия банковата платежна карта следва да е о тнякой от следнитевидове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron. Поръчката се завършва след нареждане на плащането.
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД банкова сметка. При получаване на стоката дължите на куриера плащане единствено на цената на доставка.

Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на дадена поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД ще установи контакт с Вас в най-кратък срок и ще Ви информира за срока на доставката;

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на Потребителя, ако е избрал плащане с банкова карта;

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

4. Липса на телефон за контакт с Потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващото изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки след потвърждение от Дружеството се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Поръчаната стока се доставя чрез куриер. 

Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на куриера.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от закупената стока в 14 – дневен срок от получаване на стоката по реда на чл. 50, т. 2 от ЗЗП, като информира писмено „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на която е уведомил писмено „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД за отказа си от закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 57, т. 9 от ЗЗП. По смисъла на чл. 57, т. 9 от ЗЗП, отказът по чл. 50 от ЗЗП от сключения договор не се прилага по отношение на доставки на аудио- или видеозаписи или програмни продукти, които са разпечатани от Потребителя.

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок ot 14 дни (запечатаните звукозаписи или видеозаписи не трябва да са разпечатани след доставката!).

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от доставчика и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от доставчика и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, пощенски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на адрес info@emusic.bg

Прилагаме стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от закупената стока.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

До „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, ул. Антим I, №53 телефон: +359 2 806 26 52 ел. поща: info@emusic.bg

 С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки…………………………………

Поръчано на*/получено на*- …………………………….

Име на потребителя/ите- …………………………………

Адрес на потребителя/ите- ………………………….

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)- …..

Дата* …………

Ненужното се зачертава.

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Във формуляра се посочва и титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума, освен ако плащането е било извършено с банкова карта.

Стоката следва да се върне на адреса, посочен в контактите на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Адрес за връщане на стоката: „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, ул. Антим I, №53 - в работни дни от 10.00 до 17.00 часа.

Законова гаранция и рекламация. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Спазвайки изискванията на ЗЗП, сме длъжни да Ви уведомим, че „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

 Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

На основание чл. 181н, ал. 2 вр. с ал. 1 от ЗЗП Ви информираме, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Връзка с Комисията може да се осъществи на адрес: https://kzp.bg/

Допълнителна информация може да намерите и на сайта на Европейския потребителски център България на адрес http://www.ecc.bg

На основание чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП Ви информираме, че при възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и платформата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове на адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Разпоредбите в настоящия раздел се отнасят за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Допълнителни разпоредби

Бисквитки

Сайтът www.emusic.bg има право да предложи на Потребителя да даде съгласието си да инсталира върху компютъра му „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. При дадено съгласие Дружеството използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, ул. Антим I, №53

телефон: +359 2 806 26 52

ел. поща: info@emusic.bg

Приложимо право

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

- чрез споразумение между Страните;

- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

- ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

Последна актуализация: юли 2018 г.

Защита на личните данни

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № . Данните получени за обработка от потребителите на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.