Политика за защита на личните данни на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД

Отговорност

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД e администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия Закон за защита на личните данни.

Данни за фирмата:
„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД

Адрес за контакти: гр. София, ул. Антим I, №53

ЕИК BG200735728

телефон: +359 2 806 26 52
Ел. поща: info@emusic.bg

„Обработващ на лични данни“ са следните длъжностни лица:

1. Горан Славов

2. Елена Кондратова

 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Защита на лични данни

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гарантира сигурността на данните, които ни изпращат потребителите със стандартизирани физически и електронни процедури.

Вътрешно данните се съхраняват на контролиран сървър с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. 

Лична информация

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин или организирани от дружеството събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД събира определена информация чрез електронен магазин www.emusic.bg за идентифициране на индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. Тази информация не се предоставя на други администратори на лични данни.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД събира и обработва следната информация за потребители на сайта www.emusic.bg.

(1) данни, които потребителите предоставят на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД при извършване на поръчката и/или след регистрация в сайта; и

(2) информация, която „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД създава за потребителите във връзка с направените поръчки, в т. ч. информация за пазаруването и информация и история на плащанията. Информацията, която „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД събира от потребителите включва: име и фамилия, пощенски адрес, имейл адрес, телефон, име и адрес на получателя на доставката. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил.

Информацията, която „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД създава за всеки потребител на електронния магазин включва например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за компютъра на потребителя и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, пълно време (включително датата и часа), както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Ако потребителят има профил на сайта ни, ще обработваме и лични данни, предоставени във връзка с профила, в т. ч. номер на профил и история на пазаруването.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Цел и основание за обработване на личните данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.emusic.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

 • индивидуализация на страна по договора;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

 • разрешаване на спорове с потребители по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им,

 • доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;

 • установяване на тенденции в потребителското поведение и на промени в нагласите на групи потребители;

 • отчетност и статистика за сайта и за дейността на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, включително за да отговаря на въпроси и коментари;

Правното основание, на което „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва лични данни на потребители на сайта за горепосочените цели е необходимост с оглед реализиране на законните интереси на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. e) от на Общия регламент относно защитата на данните1.

Обработването на лични данни на потребители на сайта е необходимо на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, за да може то да реализира законните си интереси да:

- запазва и увеличава броя на лоялните си потребители;

- развива и оптимизира продажбите на свои стоки и услуги;

- има конкурентна търговска, дейност и стратегия; и

- води отчетност и статистика на дейността си и да прави анализи във връзка с дейността си.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва личните данни на потребителите на сайта и за да изпълни задълженията си съгласно договора с потребителите. „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД прави това на основание необходимост за изпълнение на Общите условия на сайта – т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. б) от на Общия регламент относно защитата на данните.

В отделни случаи, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва личните данни на потребители на сайта и за да изпълнява задълженията си и изискванията по закон. В тези изключителни случаи „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва данните на основание чл. 6, ал. 1, т. в) от Общия регламент относно защитата на данните.

Кой има достъп до Вашите данни?

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД ще предоставя достъп до личната информация на потребители на сайта само при необходимост и съобразно изискванията на закона. Предоставеният достъп ще бъде ограничен до личните данни, които са необходими на лицето, на което се предоставя достъпа, с оглед целта, заради която достъпът се предоставя.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД ще разкрива лични данни на потребители на сайта на следните лица:

- На фирми за куриерски и пощенски услуги за нуждите на доставките на закупените артикули: при доставките „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД предоставя името, телефона и адреса на доставката на куриерската/пощенската фирма, която ще осъществи доставката, единствено и само за целите на доставката и нейното осчетоводяване.

- На фирми за счетоводни и одиторски услуги, наети от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД за осчетоводяването на доставките, фактуриране, деклариране и др., като обработването на данните е съгласно инструкциите и под контрола на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.

- На доставчици на информационни и компютърни услуги (системни администратори) във връзка с някои от процесите по обработване на данните, като например за тяхното съхранение и сигурност, като използването на данните е съгласно инструкциите и под контрола на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.

- на адвокати и правни кантори, наети от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД в случаи на възникнали спорове с доставки и др. п., като използването на данните е съгласно инструкциите и под контрола на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.

- на свързани лица с „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД по см. на Търговския закон, във връзка със законния интерес на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД и свързаните с дружеството лица да води обща маркетингова политика и търговска дейност.

- на държавни органи и институции, органи на местно самоуправление, органи на съдебната власт: в предвидените от закона случаи за изпълнение на предвидено закона задължение.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не изнася, нито предоставя достъп до, личните данни на потребители на сайта на администратори или обработващи данни в страни извън ЕС.

Срок на обработване на данните

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва личните данни на потребители на сайта, докато те са регистрирани в сайта. След изтриване на профил, т.е. дерегистрация, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД изтрива цялата лична информация за потребителя, като запазва само историята на покупките, издадените фактури и съответните описания в счетоводните документи и нея и продължава да обработва тези данни, за предвидения в Закона за счетоводството и другото приложимо законодателство срок.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД обработва лични данни на потребители, които са направили поръчка без регистрация за срок от 6 – месеца след изпълнението на поръчката. След това „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД изтрива цялата лична информация за потребителя, като запазва само историята на покупките, издадените фактури и съответните описания в счетоводните документи и нея и продължава да обработва тези данни, за предвидения в Закона за счетоводството и другото приложимо законодателство срок.

Ако потребител възрази срещу обработване на личните му данни за целите на поръчките, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, според случая, или намалява обема на обработваните данни, и/или продължава да ги обработва, но само в обобщен и/или анонимен вид.

Какви са Вашите права?

1) Право на достъп. Всеки потребител на сайта има право да получи потвърждение от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД дали личните му данни се обработват от дружеството.

Това включва правото на потребителя на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на потребителя бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни, включително:

i) целите на обработването;

ii) съответните категории лични данни;

iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в чужди държави;

iv) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

v) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни, както и правото да се направи възражение или да се поиска ограничаване на обработването;

vi) право на жалба до надзорен орган;

vii) когато личните данни не се събират лично от потребителя, всякаква налична информация за техния източник;

viii) съществуването, механизма и значението на автоматизирано вземане на решения, включително изготвянето на персонални профили (профилирането).

Когато личните данни се предават на трети страни или международни организации, субектите на лични данни имат право да бъдат информирани за подходящите гаранции във връзка с предаването.

2) Право на коригиране. Всеки потребител на сайта има право да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

3) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Всеки потребител на сайта има право да поискат от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

ii) потребителят възрази срещу обработването;

iii) Личните данни на потребителя са били обработвани незаконосъобразно; или

iv) Личните данни на потребителя трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.

„ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД може да откаже да изтрие личните данни на потребител на сайта, ако обработването им е необходимо за:

а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държава членка, или правото на друга държава или за изпълнението на задача от обществен интерес;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; или

г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на ограничаване на обработването. Всеки потребител на сайта има право да изисква от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от потребителите на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД и обработвани от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД (ограничението е за определен срок, който позволява на „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД да провери точността на личните данни);

ii) Когато обработването е неправомерно, но потребителят не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

iii) Когато „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

iv) Когато потребител на сайта е възразил срещу обработването и очаква „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД да провери дали законните основания на „дружеството за обработването на данните имат преимущество пред интересите на потребителя.

Когато обработването на лични данни на потребител е ограничено от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, дружеството ще информира за това потребителя предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

5) Право на преносимост на данните. Това право включва следните възможности:

i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

6) Право на жалба. Съгласно чл. 77 от Общия регламент относно защитата на данните всеки потребител на сайта има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД до българската Комисия за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган с оглед обичайната установеност на потребителите и на дружеството в България.

 Упражняване на правата

Потребителите на сайта могат да упражняват правата си (1) пряко чрез директен достъп до личната си информация в сайта, ако са регистрирани потребители, (2) като се свържат и поискат съдействие за това от „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД или (3) чрез жалба до надзорния орган (КЗЛД).

 Използване на личните данни на потребителите за получаване на информационен бюлетин

 Всеки потребител на сайта сам определя дали да получава информационен бюлетин.

За да получава такъв бюлетин, потребителят на сайта трябва изрично да е съгласен са това, като отбележи отметката за съгласие за получаване на бюлетина при регистрацията си или в при поръчка. Ако и когато потребител на сайта даде съгласие за получаване на информационен бюлетин, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД ще обработва личните данни на потребителя, за целите на доставката на бюлетина и свързания с това маркетинг.

Потребител на сайта може да оттегли вече дадено съгласие за получаване на информационен бюлетин по всяко време след като го е дал, като махне отметката от активното поле за съгласие за получаване на бюлетина. Ако и когато потребител оттегли съгласието си за съобщения за директен маркетинг, „ОРФЕЙ МЮЗИК ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД преустановява изпращането на бюлетина и свързаното с това и обработване на личните му данни.

 Употреба на „бисквитки“ (cookies)  и други сходни технологии

Сайтът www.emusic.bg използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от него. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на сайта изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Бисквитките също така позволяват на сайта да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така сайта използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва www.emusic.bg, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглеждa www.emusic.bg или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.

 

1 Общ регламент относно защитата на данните“ означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;